SCILUTION

Amylose ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ

ชุดทดสอบ อะไมโลส ในข้าวหอมมะลิ สำหรับการวิเคราะห์ในการปาปริมาณ อะไมโลส ในข้าว ด้วยวิธีทางเคมี

วิเคราะห์และทดสอบหาปริมาณอะไมโลสของข้าว, ทดสอบหาอายุการเก็บของข้าว, ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทยในสารละลายด่าง (Alkali test), ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทยโดยวิธีการต้มข้าว (Cooking test) ในห้องปฏิบัติการเคมี และเป็นคณะทำงานทีม GMP&HACCP มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิต ทวนสอบเครื่องมือวัดและทดสอบ ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์และส่งเครื่องมือวัดและทดสอบไปสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอก

อะไมโลส ,ข้าวหอมมะลิ ,ข้าวหอมมะลิแดง,ข้าวหอมมะลิไทย,ข้าวหอมมะลิ 105,ข้าวหอมมะลิสุรินทร์,ข้าวหอมมะลิส่งออก,ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้,อะมิโลส,อะมิโลสในข้าว,ชุดทดสอบ, อะไมโรส, ในข้าวหอมมะลิ, อะมิโลส,วิเคราะห์และทดสอบอะไมโลสของข้าว, ทดสอบหาอายุการเก็บของข้าว, ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทยในสารละลายด่าง, Alkali test, ทดสอบหาปริมาณข้าวอื่นปนในข้าวหอมมะลิไทย,Cooking test ในห้องปฏิบัติการเคมี และเป็นคณะทำงานทีม GMP&HACCP มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิต, ทวนสอบเครื่องมือวัดและทดสอ,บ ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์และส่งเครื่องมือวัดและทดสอบไปสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอก,

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ