SCILUTION

Spectrophotometer สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตสโกปี

สเปกโตมิเตอร์   เป็นเครื่องใช้หาความเข้มข้นของสารเคมี โดยใช้หลักการดูดกลืนของแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ กัน และให้ค่าออกมาเป็น Absorbance หรือ % Transmittance 
Flame Photometer
UV Spectrometer
Vis Spectrometer
Infrared Spectrometer

    แสดง 1-12 จาก 15 รายการ