SCILUTION

Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง ความดังเสียง

เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เป็นเครื่องวัดที่ใช้ในการหาระดับความดังของเสียง แสดงผลแบบตัวเลข ให้การอ่านค่าได้หลายแบบตามความต้องการ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม Sound Level Meter, Sound meter

การตรวจวัดระดับความดังเสียง โดยใช้เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) ซึ่งให้ผลของที่วัดที่มีหน่วยเป็น เดซิเบล (เอ) ปกติจะทำการวัดที่ระดับหูของตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินระดับความดังเสียงที่ได้รับว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ทั้งนี้ ผลการวัดจะนำมาเทียบมาตรฐานของเสียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ทำงานไม่เกิน 7 ชม./วัน ระดับเสียงต้องไม่เกิน 91 dB A - ทำงาน 7-8 ชม./วัน ระดับเสียงต้องไม่เกิน 90 dB A - เกินวันละ 8 ชม. ระดับเสียงต้องไม่เกิน 80 dB A - นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในที่ระดับเสียงเกินกว่า 140 dB A ไม่ได้

ราคาพิเศษ สินค้ามีจำนวนจำกัด 

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ