SCILUTION

Disolve Oxygen Meter เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Disolve Oxygen Meter)
         ปริมาณออกซิเจนในน้ำเป็นดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ถึงระดับคุณภาพของน้ำที่จะนำไปใช้ประโยชน์ เพราะออกซิเจนที่ละลายในน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ และจุลินท รีย์ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ การวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำทำได้ทั้งวิธีการทางเคมีและการใช้เครื่องมือวัดคือเครื่อง DO meter โดยเครื่องมือนี้จะมีหัววัด 2 ชนิด ที่ใช้ในการวัดปริมาณออกซิเจนตามหลักการของไฟฟ้าเคมี เมื่อทราบถึงปริมาณออกซิเจนแล้วจะทำให้เรารู้ถึงคุณภาพของน้ำ ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือต้องทำการบำบัดน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม    
แสดง 1-6 จาก 6 รายการ